Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Што е антропологија?

Антропологијата е најопштата наука за човечкиот род на целава наша планета, низ целото време. Таа е спој на два човечки аспекта: биолошкиот и културниот. Според проф. Загорка Голубовиќ, антропологијата е "најконтроверзните дисциплина на мисла коишто не можат лесно да се класифицира како припаѓаат на филозофијата и општествените и хуманистичките науки. Во антропологијата постојат повеќе поддисциплини, а традиционално се делат на четири најважни:

Што е културата?

Културата, како поим, има повеќе различни значења. За некои се однесува на почитувањето на добрата книжевност, мусика, уметност, и храна. За биологот, тоа веројатно ќе биде колонија на бактерии и други микроорганизми кои растат, во хранлив амбиент, во сад во некоја лабораторија. Меѓутоа, за антрополозите и другите научници кои го проучуваат однесувањето, културата е цела низа научени обрасци на човековото однесување. Терминот за прв пат на овој начин е користен...

Subscribe to Antropologija - AnthroInsight RSS